Pedagógiai hitvallásunk

DSCF6422

Miként az emberi élet, úgy az óvodás kor is egyedi és megismételhetetlen, önmagában érték, mely mind gazdagabb és teljesebb átélésében a felnőtteknek kell segíteni a gyermekeket.

Óvodánk – a gyermekek életének e rövid, de jelentős szakaszában – a családi nevelést segítő, kiegészítő és korrigáló feladatokat lát el.

Tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyerekekkel kapcsolatos döntések meghozatalában, s ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon kívánjuk segíteni őket.

Tudjuk, hogy óvodás gyermeket az ész zsarnokságával nevelni nem lehet,

(Kodály Zoltán) ezért a szeretet és gondoskodás minden formájával igyekszünk megnyitni lelküket és értelmüket, s olyan műveltségtartalmakat közvetítünk számukra, melyek részei az egyetemes emberi értékeknek, a majdani felnőtt műveltségének, s melyeket aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az óvodás gyermek számára az őt nevelő felnőttek modellül szolgálnak, ezért a mi óvodánkban dolgozóknak legfőbb törekvése, hogy külső jellemzőikben és belső tulajdonságaikban egyaránt pozitív modellek lehessenek.

Valljuk, hogy az óvodás gyermeket emberhez méltó jogok, és a gyermeki léthez illő körülmények illetik meg.

Óvodánk jelszava: Itt minden érted van, érezd jól magad!

Küldetésünk teljesítésekor maximálisan meg akarunk felelni a Nyíri Tamás teológus által leírt gyermekképnek.

„A gyermek ember.

Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve.”

Programunk a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

Valljuk, hogy a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.

A nevelés szellemisége intézményünkben gyermekközpontú, befogadó és a széleskörűen értelmezett egyenlőség elfogadtatására törekvő.

A gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Óvodai nevelőmunkánknak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására kell irányulnia az emberi jogok, és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.